Y-tunnus: 0693494-7

1 § Toiminimi 
Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc.

2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on laatia ja toteuttaa konsernin strategiaa ja suunnitella sekä toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi -aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.

4 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin. Osakkeiden koko lukumäärästä on A-osakkeita vähintään viisikymmentätuhatta (50.000) kappaletta ja enintään kaksisataatuhatta (200.000) kappaletta sekä B-osakkeita vähintään kaksimiljoonaa neljäsataatuhatta (2.400.000) kappaletta ja enintään yhdeksänmiljoonaa kuusisataatuhatta (9.600.000) kappaletta. A- ja B-osakkeiden erot on määritelty jäljempänä 6 §:ssä.
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä osakelajien keskinäisessä suhteessa on A- osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä A-osakkeita ja B-osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä B-osakkeita siinä suhteessa kuin he omistavat kyseessä olevaa osakelajia. Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Äänioikeus
Yhtiökokouksessa tuottaa jokainen A-osake kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.

7 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi valita hallitukseen enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

8 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Yhtiön edustaminen
Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

10 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Tilinpäätös
Tilinpäätös on hyvissä ajoin annettava tilintarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta luovuttaa tilintarkastuskertomus yhtiön hallitukselle.

13 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan kokoon, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) kaikista osakkeista määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaativat. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä.

14 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

15 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään

 1. toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
 2. tilintarkastuskertomus
 3. hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin päätetään
 4. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
 8. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä valitaan
 9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
 10. tilintarkastaja sekä käsitellään
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.