Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osavuosikatsauksissa.

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkempi kuvaus on luettavissa yhtiön erikseen julkaisemasta hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäistä tarkastustoimintaa varten hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Hallitus voi myös toimia tarkastusvaliokuntana. Operatiivinen sisäinen tarkastus tehdään pääsääntöisesti oman organisaation toimesta. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään projektiluontoisesti.

Riskit ja suojaustoimenpiteet

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa Kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. Energian hinnan nousu ja saatavuus saattavat vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti markkinaan.


Vuonna 2023 käsiteltiin tasearvoja, sijoitustoimintaa ja yrityskauppojen vaikutusta raportointiin. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi- ja ICT-riskien hallintaan.