Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajaan, tilintarkastajan raporttien läpikäynti ja annettujen suositusten arviointi. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Valiokunnan muodostavat tällä hetkellä Leena Saarinen ja Ari Järvelä.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tasearvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa sekä Reka Kumin yhdistelyä ja kauppahinnan allokointia. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekäprosessi-ja ICT-riskien hallintaan

Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiön hallituksen suorittaman arvioinnin perusteella riippumattomia yhtiöstä.