Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajaan, tilintarkastajan raporttien läpikäynti ja annettujen suositusten arviointi. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Valiokunnan muodostavat tällä hetkellä Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tasearvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa sekä uusien IFRS standardien vaikutuksia.Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi-ja ICT-riskien hallintaan.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiön hallituksen suorittaman arvioinnin perusteella riippumattomia yhtiöstä.