Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajaan, tilintarkastajan raporttien läpikäynti ja annettujen suositusten arviointi. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. 

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tasearvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta sekä yrityskauppojen vaikutusta raportointiin. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi- ja ICT-riskien hallintaan.

 

24.5.2023 alkaen ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallitus käsittelee kyseessä olevat asiat kokouksissaan.