Toimitusjohtajan palkitseminen            
Toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen koostuu peruspalkasta sekä muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteista palkitsemisesta. Muuttuviin kannustimiin kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin perustava kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkat ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Reka Industrial Oyj:stä maksettavat palkkiot maksetaan 40 %sti osakkeina ja loput rahana.

Kokonaispalkka
Toimitusjohtajan peruspalkka vuonna 2023 oli 117 tuhatta euroa, joka koostui rahapalkasta ja luontoiseduista.

Lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä. Muulla henkilöstöllä voi olla vuosittainen kannustinjärjestelmä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansaintajaksot ovat vähintään kolme vuotta. Jokaisella ansaintajaksolla voi olla yksi tai useampia ansaintakriteereitä. Hallitus määrittää selkeästi kunkin ansaintakriteerin mittaamistavan ja enimmäispalkkion samanaikaisesti tavoiteasetannan kanssa. Palkkiota ei makseta, ellei hallituksen ansaintakriteerille asettamaa vähimmäistavoitetta saavuteta

Eläke
Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan.

Toimisuhteen päättäminen
Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi, mikäli toimitusjohtaja jatkaa talousjohtajana toimitusjohtajuuden päättyessä. Mikäli myös johtajasopimus päättyy, on irtisanomisaika yhtiön puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen, on toimitusjohtaja oikeutettu 6 kuukauden alkuperäisen johtajasopimuksen mukaista palkkaa vastaavaan erokorvaukseen. 

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen
Johtoryhmän jäsenillä on tavoitepalkkiosopimukset Reka Industrial Oyj:ssä. Johdolla on oikeus saada bonusta vuosittain yhtiön johdon palkkiojärjestelmän mukaisesti. Kenellekään ei voi olla kahta rinnakkaista lyhyen aikajänteen tavoitepalkkiosopimusta.