Toimitusjohtajan palkitseminen           
Toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen koostuu peruspalkasta sekä muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteista palkitsemisesta. Muuttuviin kannustimiin kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin perustava kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkat ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus.
Voimassa oleva pitkän aikavälin kannustepalkkio koskee vuosia 2020 - 2022 ja on siten maksettavissa 2023. Reka Industrial Oyj:stä maksettavat palkkiot maksetaan 40 %sti osakkeina ja loput rahana.

Toimitusjohtaja toimii myös Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana, jonka myötä hänellä on tavoitepalkkiosopimus myös Reka Kaapeli Oy:ssä.

Kokonaispalkka
Toimitusjohtajan peruspalkka vuonna 2022 oli 295 tuhatta euroa, joka koostui rahapalkasta ja luontoiseduista.

Lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä. Muulla henkilöstöllä voi olla vuosittainen kannustinjärjestelmä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansaintajaksot ovat vähintään kolme vuotta. Jokaisella ansaintajaksolla voi olla yksi tai useampia ansaintakriteereitä. Hallitus määrittää selkeästi kunkin ansaintakriteerin mittaamistavan ja enimmäispalkkion samanaikaisesti tavoiteasetannan kanssa. Palkkiota ei makseta, ellei hallituksen ansaintakriteerille asettamaa vähimmäistavoitetta saavuteta

Eläke
Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan.

Toimisuhteen päättäminen
Nykyisessä toimitusjohtajan johtajasopimuksessa irtisanomisaika on 3 kuukautta ja hän on sopimuksen päättymisen vuoksi oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaukseen.

Muiden johtajiston jäsenten irtisanomisaika on 3 kuukautta ja sopimuksen päättymisen vuoksi on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaukseen.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen
Johtoryhmän jäsenillä on tavoitepalkkiosopimukset Reka Industrial Oyj:ssä. Johdolla on oikeus saada bonusta vuosittain yhtiön johdon palkkiojärjestelmän mukaisesti.